unnamed file 1 375x375 - زاغ بور

زاغ بور

زاغ بور نام فارسی: زاغ بور / بور مرغ / زاغ کویری نام انگلیسی: Iranian Ground – Jay نام علمی: Podoces pleskei خانواده: کلاغیان (Corvidae) جمعیت: […]
Black billedMagpie 375x375 - زاغی

زاغی

زاغی نام فارسی: زاغی نام انگلیسی: Black – Billed Magpie نام علمی: Pica pica خانواده: کلاغیان (Corvidae) جمعیت: جمعیت زاغی ها بسیار زیاد است. پراکنش: در […]
common myna  pair 375x375 - مرغ مینا

مرغ مینا

مرغ مینا نام فارسی: مرغ مینا نام انگلیسی: Common Myna نام علمی: Acridotheres tristis خانواده: ساریان (Sturnidae) جمعیت: در سال های اخیر، از جمعیت میناها کاسته […]
Starling 375x375 - سار

سار

سار نام فارسی: سار نام انگلیسی: Starling نام علمی: Sturnus vulgaris خانواده: ساریان (Sturnidae) جمعیت: جمعیت زیادی دارد و گاه در دسته های بسیار بزرگ دیده […]
Passer domesticus male 15 375x375 - گنجشک خانگی

گنجشک خانگی

گنجشک خانگی نام فارسی: گنجشک خانگی نام انگلیسی: House sparrow نام علمی: Passer domesticus خانواده: گنجشکیان (Ploceidae) جمعیت: از آنجا که گنجشک ها توانسته اند خود […]
European Goldfinch 375x375 - سهره طلایی

سهره طلایی

سهره طلایی نام فارسی: سهره طلایی نام انگلیسی: European Goldfinch نام علمی: Carduelis carduelis خانواده: سهره ییان (Fringillidae) جمعیت: جمعیت زیادی ندارد و دربارهٔ آن مطالعات […]
Purple sunbird 375x375 - شهدخوار

شهدخوار

شهدخوار نام فارسی: شهدخوار نام انگلیسی: Purple sunbird نام علمی: Nectannia asiatica خانواده: شهدخواریان (Nectariniidae) جمعیت: در مناطق زیست خود جمعیت مناسبی دارد. پراکنش: در نواحی […]
Eurasian Penduline Tit 375x375 - چرخ ریسک پشت بلوطی

چرخ ریسک پشت بلوطی

چرخ ریسک پشت بلوطی نام فارسی: چرخ ریسک پشت بلوطی نام انگلیسی: Eurasian Penduline Tit نام علمی: Remiz pendulinus خانواده: پشت بلوطی چرخ ریسکیان (Remizidae) جمعیت: […]
European Robin 375x375 - سینه سرخ

سینه سرخ

سینه سرخ نام فارسی: سینه سرخ نام انگلیسی: European Robin نام علمی: Erithacus rubecula خانواده: توکایان (Turdidae) جمعیت: در نیمهٔ شمالی کشور، به ویژه زمستان ها […]
Winter Wren 375x375 - الیکایی

الیکایی

الیکایی نام فارسی: الیکایی نام انگلیسی: Winter Wren نام علمی: Troglodytes troglodytes خانواده: الیکاییان (Troglodytidae) جمعیت: در زیستگاه های خود در شمال کشور جمعیت چندانی ندارد. […]