بیماری های جوجه شترمرغ ناشی از انکوباسیون نادرست

Ostrich chicken - بیماری های جوجه شترمرغ ناشی از انکوباسیون نادرست

بیماری های جوجه شترمرغ ناشی از انکوباسیون نادرست ۱- جوجه مرطوب ۲- جوجه چسبناک ۳- عدم جذب کیسه زرده ۴- التهاب بند ناف (عفونت کیسه زرده) ۵- بیرون ماندن کیسه زرده ۶- پنومونی ۹- یبوست ۱۰- دررفتگی پا ۱۲- آنتروتوکسمی ۱۳- تبیوتارس روتیشن (انحراف پا)

بیماری های دستگاه تولیدمثلی شترمرغ

ostrich 1 of 3 - بیماری های دستگاه تولیدمثلی شترمرغ

بیماری های دستگاه تولیدمثلی شترمرغ بیرون زدگی اندام جنسی نر (پرولاپس کلواک) علت بیماری رفت وآمد زیاد این اندام – سرد شدن هوا – رطوبت – مقادیر بالای استروژن در غذا – فقدان سنگ های کوچک درغذا – خوردن مدفوع حیوان آلوده

انگل های داخلی شترمرغ

ostrich 1 of 3 - انگل های داخلی شترمرغ

انگل های داخلی شترمرغ (کوکسیدیوز) این بیماری یکی از خطرناک ترین بیماری های طیور است که ممکن است به مرگ حیوان منتهی شود. پرندگان جوان که در بسترهای مرطوب و محیط باز زندگی می کنند بیشتر از پرندگان مسنتر در معرض خطر هستند. عفونت مجدد از طریق مدفوع خود پرنده بوجود می آید.