کمک به سازمان حمایت از حیوانات

تیم و سایت animalha.com با برآورده ساختن این آرزو که هر حیوانی در ایران بتواند با آسایش و آسودگی خاطر زندگی کند ۵ درصد از سود هر خرید شما عزیزان را به کمک به سازمان های حمایت از حیوانات یا انجمن های نگهداری از حیوانات بی سرپناه اختصاص می دهد.

شما نیز می توانید همینک به طور غیر مستقیم در این امر خیر شرکت کنید.

با تشکر از حمایت های شما